กรกฎาคม 2023

แจ้งผู้ปกครองเรื่องการรับนักเรียนช่วงเย็น

ประกาศโรงเรียนอนุบาลตาก เนื่องด้วยโรงเรียนอนุบาลตาก มีการก่อสร้างอาคารเรียน จึงขอเรียนแจ้งผู้ปกครองของการรับนักเรียนช่วงเย็น ให้มารับตามจุดรับนักเรียน ปฐมวัย = อาคารโดมปฐมวัย ป.1-2 = อาคารโดมปทุมพรสา...

กิจกรรม “สวดมนต์ไหว้พระสุดสัปดาห์”

โรงเรียนอนุบาลตาก จัดกิจกรรม “สวดมนต์ไหว้พระสุดสัปดาห์” ทำนองสรภัญญะ และอบรมคุณธรรมจริยธรรม ทุกวันศุกร์ก่อนเลิกเรียนเพื่อเป็นการส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษ...