ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕

🌷 วันที่ ๒๖-๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โรงเรียนอนุบาลตากจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ นำโดย นางเสาวรส จิ๋วกาวี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตากพร้อมด้วยคณะผู้ปริหารและคณะครู เพื่อชี้แจงนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนและให้ผู้ปกครองร่วมแสดงความคิดเห็น จากนั้นให้ผู้ปกครองได้พบปะ พูดคุยกับครูประจำชั้น เพื่อเป็นแนวทางการปรับปรุงพัฒนาการการเรียนรู้ของผู้เรียนต่อไป

You may also like...