ข่าวกิจกรรมของเรา

โครงการหนูน้อยท่องโลกกว้าง ประจำปีการศึกษา2566

27 ธันวาคม 2566 นางสมพิศ เกิดนวล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตาก มอบหมายให้ นายวีรภัทร์ รอดคุ้ม รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตาก เป็นประธานในพิิธีเปิดกิจกรรมหนูน้อยนักสำรวจ ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ภายใต้โ...

กิจกรรม “สวดมนต์ไหว้พระสุดสัปดาห์”

โรงเรียนอนุบาลตาก จัดกิจกรรม “สวดมนต์ไหว้พระสุดสัปดาห์” ทำนองสรภัญญะ และอบรมคุณธรรมจริยธรรม ทุกวันศุกร์ก่อนเลิกเรียนเพื่อเป็นการส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษ...

กิจกรรมตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันมาฆบูชา

๓ มีนาคม ๒๕๖๖ โรงเรียนอนุบาลตาก นำโดย นางเสาวรส จิ๋วกาวี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตาก คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลตาก จัดกิจกรรมตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๖ และนำข้า...

นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนของครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โรงเรียนอนุบาลตาก นำโดยนางเสาวรส จิ๋วกาวี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตาก พร้อมหัวหน้าวิชาการ นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนของครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ทุกห้องเรียน เ...

การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตากพร้อมด้วย นายวินัย เมฆหมอก ผอ.สพป.ตาก เขต ๑ นางเสาวรส จิ๋วกาวี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตาก คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครูตัวแทน นัก...

การแข่งขันยอดปัญญาวิชาการ โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดประเทศไทย (ภาคเหนือ)

๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โรงเรียนอนุบาลตาก ดำเนินงานโครงการแข่งขันยอดปัญญาวิชาการ โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดประเทศไทย (ภาคเหนือ) ครั้งที่ ๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยมี นายวีรพล ธิกะ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบา...

สอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ MEP / EMS

๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โรงเรียนอนุบาลตาก จัดการสอบเพื่อรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑,๒ และ ๓ รอบห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ในครั้งนี้มีผู้มีสิทธิ์สอบจำนว...

ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET

๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนอนุบาลตาก เข้าร่วมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

ร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ

๒-๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โรงเรียนอนุบาลตาก นำโดย นางเสาวรส จิ๋วกาวี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตาก นำนักเรียนตัวแทนและครูผู้ควบคุมการฝึกสอน จำนวน ๒๕ รายการ เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาต...

กิจกรรมพัฒนาสมาธิเพิ่มพูนสติในการเรียนรู้

๒-๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โรงเรียนอนุบาลตาก จัดกิจกรรมพัฒนาจิตเพิ่มพูนสติในการเรียนรู้ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ เพื่อพัฒนาให้นักเรียนเกิดการใฝ่เรียนใฝ่รู้ ให้ผู้เรียนรู้หน้าที่ ซื่อสัตย์ มีคุณธ...