ประชาสัมพันธ์

รางวัลเยาวชนดีเด่น Outstanding Thai Citizen Award 2023

“Outstanding Thai Citizen Award 2023 โรงเรียนอนุบาลตาก ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายกวินกิตติ์ โอฬารกิจเจริญ ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลเยาวชนดีเด่น “Outstanding Thai Citizen Award 2023”

ร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ

๒-๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โรงเรียนอนุบาลตาก นำโดย นางเสาวรส จิ๋วกาวี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตาก นำนักเรียนตัวแทนและครูผู้ควบคุมการฝึกสอน จำนวน ๒๕ รายการ เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาต...

กิจกรรมพัฒนาสมาธิเพิ่มพูนสติในการเรียนรู้

๒-๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โรงเรียนอนุบาลตาก จัดกิจกรรมพัฒนาจิตเพิ่มพูนสติในการเรียนรู้ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ เพื่อพัฒนาให้นักเรียนเกิดการใฝ่เรียนใฝ่รู้ ให้ผู้เรียนรู้หน้าที่ ซื่อสัตย์ มีคุณธ...