ASIA STUDENT ARTS FASTIVAL THAILAND 2023

นักเรียนคนเก่งได้รับรางวัลจากการแข่งขันรายการเต้นระดับนานาชาติ จำนวน 5 รายการ ดังนี้
รายการ ASIA STUDENT ARTS FASTIVAL THAILAND 2023 รอบ FINAL
รายการ INTERNATIONAL YOUNG COmPETITION 2023
รายการ SINGAPORE CHALLENGE CUP DANCE COMPETITION 2023
รายการ THAILAND CHALLENGE CUP DANCE COMPETITION 2023 และ
รายการ INTERNATIONAL DANCE ORGANIZATION THAILAND 2023
โดยได้รับรางวัลในประเภทต่างๆ จากทั้ง 5 รายการแข่งขัน ดังนี้
1. เด็กหญิงพลอยพัชชา เอียมสนิทอมร ชั้น ป.4/1 จำนวน 16 รางวัล
2. เด็กหญิงพรนับพัน เอี่ยมสนิทอมร ชั้น ป.2/2 จำนวน 11 รางวัล
ทางโรงเรียนขอแสดงความยินดีและให้กำลังใจแก่นักเรียนและผู้ปกครองมา ณ โอกาสนี้ด้วยนะครับ

You may also like...