กำหนดปิด-เปิดเรียนปีการศึกษา 2566

ประกาศ เรื่อง การกำหนดปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 และกำหนดการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566