เรียนเชิญประชุมผู้ปกครอง

📣ประกาศจากโรงเรียนอนุบาลตาก

🎊โรงเรียนอนุบาลตาก ขอเรียนเชิญผู้ปกครองของนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม “ประชุมผู้ปกครอง”

🔥วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เวลา ๐๘.๓๐-๑๑.๓๐ น. ชั้นอนุบาลปีที่ ๑-๓

เวลา ๑๒.๓๐-๑๕.๓๐ น. ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓

🔥วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เวลา ๐๘.๓๐-๑๑.๓๐ น. ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖

❤️ณ หอประชุมปทุมาสโมสร

You may also like...