สอบค้นหาอัจฉริยภาพยอดปัญญาวิชาการ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

🍒๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 🍒

🌷โรงเรียนอนุบาลตาก ดำเนินการสอบค้นหาอัจฉริยภาพยอดปัญญาวิชาการ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อคัดสรรนักเรียนตัวแทนไปสอบแข่งขันกับโรงเรียนในเครือข่ายโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด 17 จังหวัดภาคเหนือ โดยการแข่งขันความรู้ความสามารถทางวิชาการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาการใน ๕ กลุ่มสาระหลักประกอบด้วย วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมและวิชาภาษาอังกฤษ

You may also like...