สอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ MEP / EMS

🍒๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 🍒 🌷โรงเรียนอนุบาลตาก จัดการสอบเพื่อรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑,๒ และ ๓ รอบห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ในครั้งนี้มีผู้มีสิทธิ์สอบจำนวนทั้งสิ้น ๑๑๘ คน จากหลักสูตรที่เปิดรับจำนวน ๒ หลักสูตร โดยมี นางเสาวรส จิ๋วกาวี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตาก ให้กำลังใจ คณะครูที่ปฏิบัติหน้าที่ และกำกับ ติดตามในการสอบคัดเลือกให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย


You may also like...