รางวัลโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ ๓ ดาว

✨
โรงเรียนอนุบาลตา ได้รับการรับรองคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ ๓ ดาว ตามกิจกรรมโรงเรียนดีต้องมีที่ยืน โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับตรวจเขตราชการที่ ๑๗
👏
👏