ประเมินความสามารถในการอ่านและการเขียน

🍒๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ 🍒

🌷นางเสาวรส จิ๋วกาวี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตากดำเนินการให้ครูประจำชั้น ทุกระดับชั้น ประเมิน “ความสามารถในการอ่านและการเขียน”ในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ ตามนโยบาย “เด็กใหม่วิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ทุกคน” เพื่อประเมินติดตามพัฒนาการอ่านและการเขียนของนักเรียนเป็นรายบุคคล

>> ขมภาพกิจกรรมทั้งหมด

You may also like...