ประชุมเชิงปฏิบัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

🍒๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 🍒

🌷โรงเรียนอนุบาลตากเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยมี นายวินัย เมฆหมอก ผอ.สพป.เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิด เพื่อชี้แจงแนวทางการนำนโยบายและจุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๑ สู่การปฎิบัติเพื่อให้เกิดสัมฤทธิผลที่ดียิ่งขึ้น นักเรียนได้รับการดูแลด้านความปลอดภัย ได้รับโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมกันในการศึกษาขั้นพื้นฐาน

You may also like...