ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

📣ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑,๔,๕ ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

ขอให้ผู้ปกครองยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียนที่โรงเรียนอนุบาลตาก หรือยันยืนสิทธิ์ผ่านทางโทรศัพท์ที่หมายเลขดังนี้

๐๙๓ ๑๔๓ ๓๐๒๐ และ ๐๖๑ ๒๙๐ ๓๑๗๘

ในวันอาทิตย์ ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ -๑๖.๐๐ น.

You may also like...