ติวยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯป.6

🍒๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ 🍒

🌷โรงเรียนอนุบาลตากได้จัดกิจกรรมการเรียนเสริมเพิ่มผลสัมฤทธิ์ การทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ในทุกวันเสาร์ จำนวน ๔ สัปดาห์ด้วยกัน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและยกระดับการทดสอบระดับชาติให้สูงขึ้น สนองนโยบายยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียน ให้อ่านออก เขียนได้ มีทักษะการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา และเรียนรู้ด้วยตนเองมากขึ้น โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๙๔ คน จากจำนวนนักเรียนทั้งหมด ๑๙๗ คน

You may also like...