ตัวแทนเขตฯแข่งขันระดับชาติ(ภาคเหนือ)

📣📣โรงเรียนอนุบาลตาก ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ (ภาคเหนือ)🏅การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ จังหวัดน่าน จำนวน ๒๕ รายการ ดังนี้

🏆ระดับปฐมวัย

๑.การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ

🏆ระดับประถมศึกษา

๑.การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย (ป.๑-๓)

๒.การแข่งขันร้อยเรียงถ้อยคำ (ป.๑-๓)

๓.การแข่งขันเวทคณิต (ป.๑-๓)

๔.การแข่งขันอัจริยภาพทางคณิตศาสตร์ (ป.๑-๓)

๕.การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรรม GSP (ป.๔-๖)

๖.การแข่งขันอัจริยภาพทางวิทยาศาสตร์ (ป.๔-๖)

๗.การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ (ป.๔-๖)

๘.การแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม (ป.๔-๖)

๙.การประกวดมารยาทไทย (ป.๑-๓)

๑๐.การประกวดมารยาทไทย(ป.๔-๖)

๑๑.การแข่งขัน “ศิลป์สร้างสรรค์” (ป.๑-๓)

๑๒.การแข่งขัน “ศิลป์สร้างสรรค์” (ป.๔-๖)

๑๓.การแข่งขันวาดภาพระบายสี (ป.๔-๖)

๑๔.การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง (ป.๑-๖)

๑๕.การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย (ป.๑-๖)

๑๖.การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (ป.๑-๖)

๑๗.การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก (ป.๑-๖)

๑๘.การแข่งขันวงเครื่องสายผสมปี่พาทย์ไม้นวม (ป.๑-๖)

๑๙.การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ (ป.๑-๖)

๒๐.การแข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษ (ป.๔-๖)

๒๑.การแข่งขันพูดภาษาจีน (ป.๔-๖)

๒๒.การแข่งขันการสร้างการ์ตูนดรื่องสัน (ป.๔-๖)

๒๓.การแข่งขันการสร้าง Webpge ประเภท Web Editor (ป.๔-๖)

๒๔.การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ (ป.๔-๖)

>> >> ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด

You may also like...