กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ-ยุวกาชาด

🍒๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ 🍒

🌷โรงเรียนอนุบาลตาก จัดกิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ โดยมี นางเสาวรส จิ๋วกาวี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตาก เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ซึ่งบรรยากาศการจัดกิจกรรมในวันนี้เป็นไปด้วยความสนุกสนาน ความสามัคคี ได้ความรู้ ทักษะและระเบียบวินัยของลูกเสือ-ยุวกาชาด ตามฐานการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ ได้ประสบการณ์ที่ดี ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด

>>คลิกชมภาพกิจกรรมทั้งหมด

You may also like...