กิจกรรมพัฒนาสมาธิเพิ่มพูนสติในการเรียนรู้

🍒๒-๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 🍒

🌷โรงเรียนอนุบาลตาก จัดกิจกรรมพัฒนาจิตเพิ่มพูนสติในการเรียนรู้ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ เพื่อพัฒนาให้นักเรียนเกิดการใฝ่เรียนใฝ่รู้ ให้ผู้เรียนรู้หน้าที่ ซื่อสัตย์ มีคุณธรรมและจริยธรรม โดยมีคณะวิทยากรจากวัดสีตลาราม นำโดย พระสุเมธีธรรมภาณ


You may also like...