กิจกรรมค่ายวิถีพุทธระดับปฐมวัย

🍒๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ 🍒

🌷โรงเรียนอนุบาลตาก นำโดย นางเสาวรส จิ๋วกาวี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตากพร้อมคณะครู และนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๓โรงเรียนอนุบาลตาก ได้จัดกิจกรรมค่ายวิถีพุทธ ภายใต้โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ วัดดอนแก้ว ต.หนองหลวง อ.เมืองตาก จ.ตาก เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมที่ดีให้แก่นักเรียน ปฏิบัติตนเป็นนักเรียนที่ดี มีน้ำใจ โดยน้อมนำหลักธรรม มาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข
>>> คลิกชมภาพกิจกรรมทั้งหมด

You may also like...