รางวัลคุณครู

รางวัลกิจกรรม “Nothern EnglishMedium Instruction Programmes Open House 2022

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โรงเรียนอนุบาลตาก ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนห้องเรียน MEP โรงเรียนอนุบาลตาก ที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรม “Nothern EnglishMedium Instruction Programmes Open House 2022”ครั้งที่ ๑๓ ประจำ...

รางวัลระดับดีเยี่ยม ประเภทครูผู้สร้างและพัฒนาสื่อเทคโนโลยี OBEC Content Center

โรงเรียนอนุบาลตาก ขอแสดงความยินดีกับนางสาวณัฐกรณ์ ขัติวงษ์ครูโรงเรียนอนุบาลตาก ได้รับรางวัลระดับดีเยี่ยม ประเภทครูผู้สร้างและพัฒนาสื่อเทคโนโลยี OBEC Content Center สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตา...

รางวัลระดับดีเยี่ยม ประเภทครูผู้ใช้สื่อเทคโนโลยีระบบ OBEC Content Center

โรงเรียนอนุบาลตาก ขอแสดงความยินดีกับ นายเนรมิต ใจโปร่งครูโรงเรียนอนุบาลตาก ได้รับรางวัลระดับดีเยี่ยม ประเภทครูผู้ใช้สื่อเทคโนโลยีระบบ OBEC Content Center สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๑