ประเมินความสามารถในการอ่านและการเขียน

๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ นางเสาวรส จิ๋วกาวี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตากดำเนินการให้ครูประจำชั้น ทุกระดับชั้น ประเมิน “ความสามารถในการอ่านและการเขียน”ในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ ตามนโยบาย “เด็กใหม่วิถีใหม่ อ่านออ...