กุมภาพันธ์ 2023

สอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ MEP / EMS

๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โรงเรียนอนุบาลตาก จัดการสอบเพื่อรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑,๒ และ ๓ รอบห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ในครั้งนี้มีผู้มีสิทธิ์สอบจำนว...

ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET

๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนอนุบาลตาก เข้าร่วมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

รางวัลเยาวชนดีเด่น Outstanding Thai Citizen Award 2023

“Outstanding Thai Citizen Award 2023 โรงเรียนอนุบาลตาก ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายกวินกิตติ์ โอฬารกิจเจริญ ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลเยาวชนดีเด่น “Outstanding Thai Citizen Award 2023”

ร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ

๒-๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โรงเรียนอนุบาลตาก นำโดย นางเสาวรส จิ๋วกาวี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตาก นำนักเรียนตัวแทนและครูผู้ควบคุมการฝึกสอน จำนวน ๒๕ รายการ เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาต...

กิจกรรมพัฒนาสมาธิเพิ่มพูนสติในการเรียนรู้

๒-๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โรงเรียนอนุบาลตาก จัดกิจกรรมพัฒนาจิตเพิ่มพูนสติในการเรียนรู้ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ เพื่อพัฒนาให้นักเรียนเกิดการใฝ่เรียนใฝ่รู้ ให้ผู้เรียนรู้หน้าที่ ซื่อสัตย์ มีคุณธ...