เขตพื้นที่บริการโรงเรียน

หมู่ที่ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
ตำบลระแหง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
ตำบลเชียงเงิน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
5หมู่บ้านเขาแก้ว ตำบลน้ำรึม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
8หมุ่บ้านสันติสุข ตำบลน้ำรึม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
9หมู่บ้านรักษ์ร่วมใจ ตำบลน้ำรึม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
11หมู่บ้านประชาสรรค์ ตำบลน้ำรึม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก