เกี่ยวกับโรงเรียน

สัญลักษณ์โรงเรียน

ดอกบัวสีชมพูล้อมรอบด้วยตัว “อ”
ดอกบัวสีชมพูเป็นดอกไม้ที่สูงค่าซึ่งเปรียบเสมือนเด็ก
“อ” หมายถึง โรงเรียนอนุบาลที่จะช่วยกันดูแลโอมอุ้มนักเรียนที่มีคุณค่านั้นก้าวหน้าต่อไป

ปรัชญาโรงเรียน

ปญฺญา โลกสฺสมิ ปชฺโชโต
“ปัญญาเป็นแสงสว่างแห่งโลก”

สีประจำโรงเรียน

สีฟ้า-ขาว

สีฟ้า  หมายถึง ความกว้างใหญ่ไพศาล

สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์

วิสัยทัศน์  (Vision)

โรงเรียนอนุบาลตาก จัดการศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล เป็นที่หนึ่งของจังหวัด

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

“เด็กดี  มีความรู้”

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

“คุณธรรมนำความรู้”