คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน


นางพนิดา จันทร์วิไลนคร
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา


นายอารักษ์ อนุชปรีดา
ผู้ทรงคุณวุฒิ

พระสุเมธีธรรมภาณ
ผู้แทนองค์กรศาสนา
พระครูประโชติรัตนากร
ผู้แทนองค์กรศาสนา

นายกิตติพงษ์ เทพนิกร
ผู้แทนผู้ปกครอง
นางสาวสุพัตรา เสาร์เรือน
ผู้แทนศิษย์เก่า

นายวณิชา คณะใน
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ต.ท.ภานุวัฒน์ เกิดแสง
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายคมสัน ศรียะวงษ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายจรัญ ไทยอุสาห์
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นางสาวปิยวดี ฤกษะเสน
ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายวัชระ หมื่นจิตร์
ผู้แทนองค์กรชุมชน

นางสาวจตุรพร มหาภาส
ผู้ทรงคุณวุฒิ
นางสาวบุษบา อายุวัฒน์
ผู้แทนครู๑.๒
๑.๓
๑.๔
๑.๕
๑.๖
๑.๗
๑.๘
๑.๙
๑.๑๐
๑.๑๑
๑.๑๒
๑.๑๓
๑.๑๔