ประวัติโรงเรียน

ประวัติความเป็นมา

          โรงเรียนอนุบาลตาก เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 24  มิถุนายน 2486 โดยใช้อาคารเรียนของโรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรซึ่งว่างอยู่ในบริเวณเดียวกับโรงเรียนสตรีตาก “ผดุงปัญญา” แรกเปิดทำการสอนมีนักเรียน 16 คน ครู 1 คน คือ นางสาวจำนง  กาญจนโชติ  ครูช่วยราชการ 1 คน  คือ  ครูกุหลาบ  คำราชา  ครูใหญ่ชื่อ ครูจันทนา  พิจิตรคุรุการ  ซึ่งเป็นครูใหญ่โรงเรียนสตรีตาก  “ผดุงปัญญา”  ด้วย

พ.ศ. 2496   เปิดทำการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  เพิ่มทีละชั้นจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
พ.ศ. 2497   โรงเรียนได้แยกการบริหารเป็นเอกเทศโดยมี  นางอุษณีย์  ฉ่ำกมล  เป็นครูใหญ่
พ.ศ. 2515   โรงเรียนผดุงปัญญาย้ายไปสถานที่ใหม่  ที่ดินเดิมซึ่งเป็นที่ราชพัสดุติดกับวัดพร้าว กรมธนารักษ์อนุญาตให้ใช้ที่ดินดังกล่าวเป็นที่ตั้งของโรงเรียนอนุบาลตาก
พ.ศ. 2518   ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารไม้ชั้นเดียว 1 หลัง 9 ห้องเรียน และหอประชุม พร้อมกับได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครู  1  หลัง
พ.ศ. 2514ได้รับงบประมาณสร้างอาคาร 2  ชั้น  แบบ 515 เปิดใช้เมื่อวันที่  29  มิถุนายน  2515  ปัจจุบันคือ อาคารบัวหลวง
พ.ศ. 2515   นายอภัย  จันทวิมล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มาเป็นประธาน เปิดอาคารเรียนแบบ 515
พ.ศ. 2523   ผู้ปกครองนักเรียนช่วยกันบริจาคเงินสร้างอาคารเรียนชั่วคราว
พ.ศ. 2526   ได้งบประมาณก่อสร้างต่อเติมอาคารเรียนแบบ  515  พิเศษ 4 ห้อง
พ.ศ. 2527   นางอุษณีย์  ฉ่ำกมล  อาจารย์ใหญ่ครบเกษียณอายุราชการ 
โดยมีนางสาวบุญเอื้อ  ผ่องลำเจียก  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ย้ายมารักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ เมื่อวันที่  1  ตุลาคม  2527
พ.ศ. 2528นางสาวบุญเอื้อ  ผ่องลำเจียก  ได้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่และดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตาก  ตามลำดับ
พ.ศ. 2529  ได้รับรางวัลพระราชทาน  ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่เป็นครั้งแรก
ได้รับรางวัล  โรงเรียนดีเด่นวันประถมศึกษาแห่งชาติ 
ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน 3  ชั้น 15  ห้องเรียน แบบ สปช. 2 / 28 วงเงิน  3,381,111  บาท  ปัจจุบันคืออาคาร  สัตตบงกช  
พ.ศ. 2531   ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 9 ห้องเรียน  แบบ สปช.  2/28 วงเงิน  1,698,111  บาท  ปัจจุบันคืออาคาร  บงกชรัตน์
พ.ศ. 2534   ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถ เป็นอาคาร  3  ชั้น  แบบพิเศษ  วงเงิน 8,111,111  บาท  โดยทางวัดพร้าว อนุญาตให้ใช้พื้นที่  1 ไร่  25  ตารางวา  เป็นสถานที่ก่อสร้าง
พ.ศ. 2537    ได้รับรางวัล  โรงเรียนพระราชทาน  ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่เป็นครั้งที่ 2
พ.ศ. 2541    ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ  4  ชั้น 8  ห้องเรียน วงเงิน 7,141,553 บาท โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดมาดามวีก่อสร้าง ปัจจุบันคือ อาคารอุบลมาศ 
พ.ศ. 2543นางสาวบุญเอื้อ  ผ่องลำเจียก  ผู้อำนวยการโรงเรียนระดับ 9 ครบเกษียณอายุราชการ เมื่อวันที่  30 กันยายน  2543 
นายสมศักดิ์  จันทร์เดช  ได้มา ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตาก ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม 2543  จนถึง  31  มีนาคม  2547
พ.ศ. 2546ได้รับการประเมินจากสำนักงานมาตรฐานการศึกษา (องค์กรมหาชน) รอบแรก
พ.ศ. 2547นายกำจร  วงศ์จันทรวิรัช  ได้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตาก ปฏิบัติหน้าที่  ตั้งแต่วันที่  7  ตุลาคม  2547  ถึง วันที่ 30 กันยายน 2559
สร้างอาคารเอนกประสงค์  โดยรื้อถอนอาคารเรียนไม้โรงเรียนบ้านลานขวางมาทำการก่อสร้าง  ได้รับงบประมาณการก่อสร้างจากชมรมผู้ปกครอง – ครูโรงเรียนอนุบาลตาก จำนวน  386,111  บาท
พ.ศ. 2548สร้างหลังคาโครงเหล็กมุงตาข่ายพรางแสงระหว่างอาคารสัตตบงกชและ อาคารบงกชรัตน์ ได้รับงบประมาณการก่อสร้างจากชมรมผู้ปกครอง – ครู โรงเรียนอนุบาลตาก จำนวน  289,841  บาท
พ.ศ. 2549     ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบ 2 (พ.ศ.2549-2553) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ 5-7 มิถุนายน 2549
ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ 216ปรับปรุง  46 เป็นเงิน 13,911,111. โดย หจก. พิมพิสุทธิ์  เอ็นจิเนียริ่ง พ.ศ.  2551 คุณหญิง ดร.กษมา  วรวรรณ  ณ อยุธยา  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มาเป็นประธานเปิดอาคารเรียนแบบ 216 ปรับปรุง 46
พ.ศ. 2551ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. 2/28 (4 ชั้น)และอาคารประกอบ รวมทั้งสิ้น 5 รายการ เป็นเงิน 11,963,511 บาท โดย หจก. มาดามวี ก่อสร้างกำหนดแล้วเสร็จ 27 กันยายน 2552
พ.ศ. 2554ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) จากสำนักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ 27-29 มิถุนายน 2554
พ.ศ. 2555ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 324 ล.ตอกเข็ม จำนวน 1 หลัง
จำนวนเงิน  21,718,111 บาท  โดย หจก. มาดามวี  กำหนดแล้วเสร็จ 
วันที่ 8  พฤศจิกายน  2556
พ.ศ. 2555สร้างรั้วโรงเรียนด้านทิศตะวันตก  จำนวน 67 ช่อง จำนวนเงิน 268,111 บาท   
โดย นายชาติ โยชุ่ม  กำหนดแล้วเสร็จ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2555                         
พ.ศ. 2555สร้างเสาธงและและเวที โดยเงินบริจาคจาก
นายแพทย์ ชลิศ  สินรัชตานันท์ จำนวน 146,683 บาท 
นายณัฐวุฒิ  ทวีเกื้อกูลกิจ จำนวน 51,111 บาท     
สวัสดิการสหกรณ์ร้านค้า โรงเรียนอนุบาลตาก จำนวน 271,111 บาท
รวมเป็นจำนวนเงิน 466,683 บาท
โดย นายชาติ โยชุ่ม กำหนดแล้วเสร็จ วันที่ 11 พฤศจิกายน   2555
พ.ศ. 2555ถมสนามหน้าโรงเรียน โดยเงิน งบประมาณเกี่ยวกับงบน้ำท่วม จำนวนเงิน 2,111.111.11 บาท
โดย หจก. พยอมก่อสร้าง  กำหนดแล้วเสร็จ  วันที่ 12  พฤษภาคม  2555
พ.ศ. 2555ต่อเติมอาคารเป็นห้องสหกรณ์ร้านค้า 2 ห้อง จำนวนเงิน 214,671.11 บาท
งบประมาณจากสวัสดิการสหกรณ์ร้านค้า โรงเรียนอนุบาลตาก
โดย หจก. ดำรงค์อลูมิเนียม  กำหนดแล้วเสร็จ  วันที่ 8 พฤศจิกายน  2556
พ.ศ. 2555เทคอนกรีตเชื่อมอาคาร 216 กับอาคาร สปช. 2/28 จำนวนเงิน 37,111 บาท
โดย นายชาติ   โยชุ่ม  กำหนดแล้วเสร็จ วันที่ 29  เมษายน  2556
พ.ศ. 2555ต่อเติมหน้าอาคารและเทพื้นคอนกรีตหน้าห้องสหกรณ์ร้านค้า จำนวนเงิน 152,611 บาท 
งบประมาณจากสวัสดิการสหกรณ์ร้านค้า โรงเรียนอนุบาลตาก
โดย หจก. ดำรงค์อลูมิเนียม กำหนดแล้วเสร็จ  วันที่ 8 พฤศจิกายน 2556
พ.ศ. 2555โรงเก็บรถยนต์ โดยเงินบริจาคของคณะครู จำนวนเงิน 115,111.11 บาท
โดย หจก. ดำรงค์อลูมิเนียม กำหนดแล้วเสร็จ วันที่ 11 พฤษภาคม 2555                        
พ.ศ. 2555โรงเรือนล้างถาดอาหาร จำนวนเงิน 51,111 บาท โดย หจก. ดำรงค์อลูมิเนียม
กำหนดแล้วเสร็จ วันที่ 23 พฤษภาคม 2555                        
พ.ศ. 2556ต่อเติมหลังคาด้านหลังอาคาร 2/28 จำนวนเงิน 95,111 บาท
โดย นายชาติ  โยชุ่ม กำหนดแล้วเสร็จ วันที่ 8 พฤษภาคม 2556                     
พ.ศ. 2556ทำสะพานเชื่อมอาคาร 216 กับอาคาร สปช. 2/28 จำนวนเงิน 141,110บาท โดย นายชาติ  โยชุ่ม กำหนดแล้วเสร็จ วันที่ 2 พฤษภาคม 2556
พ.ศ. 2557ทำเวทีใต้อาคารเรียนแบบ 324 ล ตอกเข็ม จำนวนเงิน  181,111 บาท
งบประมาณจากสวัสดิการสหกรณ์ร้านค้า โรงเรียนอนุบาลตาก
โดยนายสุชาติ โยชุ่ม กำหนดแล้วเสร็จ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2557
พ.ศ. 2557ก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียน จำนวน 10 ที่นั่ง ราคา 241,111 บาท
งบประมาณจากสวัสดิการสหกรณ์ร้านค้า โรงเรียนอนุบาลตาก
โดย นายสมบัติ  ฉายอรุณ กำหนดแล้วเสร็จ วันที่ 12 ธันวาคม 2557
พ.ศ. 2557ได้รับมอบโรงผลิตน้ำประปา สร้างโดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
โดยงบประมาณ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พ.ศ. 2558ปูพื้นกระเบื้องอาคารเรียน 324 ล ตอกเข็ม จำนวนเงิน 886,411 บาท
โดย ร้านศุภณัฐการค้า กำหนดแล้วเสร็จ วันที่ 11 มีนาคม 2558
พ.ศ. 2558  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าอาคารเรียน324 ล ตอกเข็ม จำนวนเงิน 311,111 บาท
โดยนางพนิดา  ดังก้อง  กำหนดแล้วเสร็จวันที่ 21 มีนาคม 2558
พ.ศ. 2558ก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49 จำนวนเงิน 442,111 บาท
โดย นายประเสริฐ  ปัญญาคง  กำหนดแล้วเสร็จ วันที่ 13 มิถุนายน 2558
พ.ศ. 2558ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตภายในโรงเรียน จำนวนเงิน 211,111 บาท      
โดย หจก. ตากเพชรมณี คอนสตรัคชั่น กำหนดแล้วเสร็จ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
พ.ศ. 2558ค่าก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง จำนวนเงิน 711,111 บาท
โดย นางสาวฐิติณัฐ คำกว้าง กำหนดแล้วเสร็จ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
พ.ศ. 2559ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า จำนวนเงิน 275,111 บาท
โดยหจก.ตาก แอดเวนเจอร์ กำหนดแล้วเสร็จ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559
พ.ศ. 2559ก่อสร้างโรงอาหาร ขนาดกลาง 511 ที่นั่ง จำนวนเงิน 6,169,111 บาท
โดย หจก. ตากทวีการค้า กำหนดแล้วเสร็จ 14 กันยายน 2559
พ.ศ. 2559นายกำจร  วงศ์จันทรวิรัช  เกษียณอายุราชการ วันที่ 30 กันยายน 2559
นายพยนต์  สืบรอด ได้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตาก
ปฏิบัติหน้าที่  ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 จนถึง 30 กันยายน 2562
พ.ศ. 2561ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 115 ล/58(ข) ต้านแผ่นดินไหว 4 ห้องเรียน จำนวนเงิน 4,911,111.-บาท โดย หจก.ชาญควอลิตี้ กำหนดแล้วเสร็จ 1 พฤศจิกายน 2561
พ.ศ. 2561ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 115 ล/58(ข) ต้านแผ่นดินไหว 4 ห้องเรียน จำนวนเงิน 5,811,111 บาท โดย หจก.ชาญควอลิตี้ กำหนดแล้วเสร็จ 1 ธันวาคม 2561
พ.ศ. 2561ก่อสร้างโรงอาหาร/หอประชุม แบบ 111 ล/27(พิเศษ) ปรับปรุงชั้นบน เป็นโรงพลศึกษา จำนวนเงิน 11,991,111 บาท โดย หจก.เพชรวิริยะ 2117  
กำหนดแล้วเสร็จ 15 มกราคม 2562
พ.ศ. 2562นายพยนต์  สืบรอด เกษียณอายุราชการ วันที่ 30 กันยายน 2562
นายเสวก  บุญประสพ ได้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตาก
ปฏิบัติหน้าที่  ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 จนถึง 30 กันยายน 2564
พ.ศ. 2564      นายเสวก  บุญประสพ เกษียณอายุราชการ วันที่ 30 กันยายน 2564
นางสมพิศ  เกิดนวล ได้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตาก ปฏิบัติหน้าที่  ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2564 จนถึงปัจจุบัน