ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :  1063160001
รหัส Smis 8 หลัก :  63010043
รหัส Obec 6 หลัก :  160001
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :  อนุบาลตาก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :  ANUBANTAK
ที่อยู่ : หมู่ที่  9  บ้าน- ตำบลน้ำรึม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 63000
โทรศัพท์ :  055-513600
โทรสาร :  –
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :  24/06/2486
อีเมล์ :  pr@anubantak.ac.th
เว็บไซต์ :  http://www.anubantak.ac.th
Facebook :  
กลุ่มโรงเรียน :  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :  องค์การบริหารส่วนตำบลนำ้รึม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:     1 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:     1 กม.