ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง

ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนอนุบาลตาก

อาคารเรียน
216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216
ปีที่สร้าง 2549
อาคารเรียน
สปช.2/28
ปีที่สร้าง 2551
อาคารเรียน
105 ล/58 (ข) ต้านแผ่นดินไหว 4 ห้อง
ปีที่สร้าง 2561
อาคารเรียน
อาคารเรียนแบบ 324 ล./41(หลังคาทรงไทย)
ปีที่สร้าง 2556
อาคารเรียน
105 ล/58 (ข) ต้านแผ่นดินไหว 5 ห้อง
ปีที่สร้าง 2562
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน/หอประชุม
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2547
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน/หอประชุม
อาคารหอประชุม -โรงอาหาร 101 ล./27,101ล/27(พิเ
ปีที่สร้าง 2562
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน/หอประชุม
โรงอาหาร 500 ที่นั่ง
ปีที่สร้าง 2559
บ้านพักครู
บ้านพักครู 207
ปีที่สร้าง 2551
บ้านพักภารโรง
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2551
ส้วม
สปช. 605/45
ปีที่สร้าง 2552
ส้วม
ส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49
ปีที่สร้าง 2558
ส้วม
ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49
ปีที่สร้าง 2562
ส้วม
สปช. 605/45
ปีที่สร้าง 2551
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2557
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2552
ถนน/รางระบายน้ำ
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2554